SALİM KADIBEŞEGİL / 2016

İÇİNDEKİLER

İtibar Yönetimi
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü

Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3322
Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 2181

Yazar; Salim Kadıbeşegil

Editör; Salim Kadıbeşegil- Doç.Dr. Barış Kılınç

Birinci Ünite: İtibar Yönetimi Nedir?

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • İtibar yönetiminin kapsamını açıklayabilecek

 • İş dünyasının rekabet alanında itibar yönetiminin önemini açıklayabilecek

 • İtibar yönetimin temelini oluşturan girdileri sıralayabilecek

 • İtibar risklerini tanımlayabilecek

 • Elle tutulamayan değerlerin itibarı nasıl sürüklediğini öğrenecek

 • İtibar ekonomisi konusunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız

Anahtar Kavramlar

 • İtibar yönetimi

 • İtibar riskleri

 • Elle tutulamayan değerler ve itibar

 • Sosyal ortakların beklentileri

 • İtibar ekonomisi

İçindekiler

 • İtibar Meşhur Olmak Değildir!

 • Değerler-İtibar Yönetimi-Güven

 • İtibar Yönetimi Bir Proje Değil Bir Felsefedir

 • Elle Tutulamayan Değerlerin İtibara Dönüşmesi

 • Kurumların Farklılaşma Stratejileri Kapsamında İtibar Yönetimi

 • Algılar, Gerçekler ve İtibar

 • Sosyal Ortaklar (Paydaşlar) ve Beklentileri

 • İtibar Riskleri Yönetimi

 • İtibar Ekonomisi

İkinci Ünite: Sosyal Ortakların (Paydaşlar) Önemi

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • İtibar yönetimi ile sosyal ortaklar (paydaşlar) arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek

 • Kapsam içi ve dışı sosyal ortakları (paydaşları) tanımlayabilecek

 • Etkileyici sosyal ortakların (paydaşların) itibar yönetimi açısından neden önemli olduklarını öğrenecek

 • Sosyal ortakların (paydaşların) entegrasyonunu açıklayabilecek

 • Sosyal ortakların (paydaşların) şirkette nasıl temsil edildiklerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 • Sosyal ortaklar (paydaşlar)

 • Sosyal ortakların entegrasyonu

 • Etkileyici sosyal ortaklar (paydaşlar)

İçindekiler

 • Giriş

 • Kapsam İçi Sosyal Ortaklar

 • Kapsam Dışı Sosyal Ortaklar (Paydaşlar)

 • Etkileyici Sosyal Ortaklar

 • Tek Bir Kişi Bile Sosyal Ortağımız Olabilir

 • Sosyal Ortakların (Paydaş) Entegrasyonu

 • Sosyal Ortakların Şirkette Temsili

 • Şirketin Sosyal Ortaklarda Temsili

Üçüncü Ünite: İtibar Araştırmaları

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • İtibar araştırmalarının tasarımını açıklayabilecek

 • İtibar kriterlerini sıralayabilecek

 • Dünyanın önde gelen itibar araştırmalarının nasıl yapıldığını açıklayabilecek

 • Araştırmaların nasıl raporlandığını açıklayabilecek

 • Araştırmaların stratejik analizi ve aksiyon planlarına dönüştürülmesini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz

Anahtar Kavramlar

 • İtibarın ana metrikleri

 • Araştırmalar ve iş sonuçları

 • “En” saygın, beğenilen, tanınan, sorumlu şirketler

 • Sosyal ortak haritası

İçindekiler

 • Giriş

 • İtibarın Ana Metrikleri

 • İtibar Araştırmaları Tasarımı

 • İtibar Araştırmaları Kriterleri

 • Araştırmaların Stratejik Analizi

 • İtibar Araştırmaları Sonuçlarının Aksiyon Planlarına Dönüşmesi

 • İtibar Araştırmaları ile İlgili En Çok Merak Edilenler

 • İtibar Araştırmaları ve Performans İlişkisi

 • En Değerli Markalar En İtibarlı Şirketler Mi?

Dördüncü Ünite: İtibar Yönetim Süreçleri

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • Bir şirkette itibar yönetimi yapılabilmesi için temelde hangi süreçlerin yönetilmesi gerektiğini sıralayabilecek

 • CEO’nun ve yöneticilerin bu süreç içinde rollerinin ne olduğunu tanımlayabilecek

 • Süreçleri yönetirken raporlama sisteminin neden önemli olduğunu açıklayabilecek

 • İtibar kaybeden şirketlerin temel hatalarını nerelerde yaptıklarını açıklayabilecek

 • İtibar performansının ana göstergeler içinde nasıl yer alacağını açıklayabilecek

 • Çalışan mutluluğu stratejilerinin itibar süreçleri içinde nasıl yer alacağını açıklayabilecek

 • Vefat ilanlarında neden şirket logosu kullanılmaması gerektiğini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 • Ana Performans Göstergeleri

 • Çalışan Mutluluğu Stratejileri

 • Toplumsal Duyarlılıklar ve Kurumsal Değerler İlişkisi

İçindekiler

 • Giriş

 • Genel Müdürün/CEO’nun Rolü

 • Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları

 • İtibar Performansının Ana Performans Göstergeleri İçinde Değerlendirilmesi

 • Komite/Kurul/Çalışma Grubu Oluşturulması ve Koordinasyonu

 • Çalışan Mutluluğu Stratejileri

 • Çalışanların Gönüllülüğü Politikaları

 • Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği ve Proje Ortaklığı

 • Kurumsal Değerler ve Kurum Kimliği (Değerler-Politikalar-Süreçler-Kararlar-Davranışlar)

Beşinci Ünite: İtibarın İş Sonuçları Üzerinde Etkisi

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • İş sonuçlarının nelerden oluştuğunu açıklayabilecek

 • İtibarın iş sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklayabilecek

 • Güven ile iş sonuçları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 • Finansal iş sonuçları, kârlılık, pazar payı

 • Çalışan markası olarak iş sonucu

 • Ürün ve hizmetlerin satın alınması ve tavsiye edilmesi

 • Borsaya açık şirketlerin iş sonuçları

İçindekiler

 • Giriş

 • Satın Alma, Tekrar Satın Alma Ve Tavsiye Etme

 • Örnek Bir İşyeri/İşveren Olarak Tercih Edilme

 • Kısa Ve Uzun Vadeli Hisselerini Satın Alma

 • Sivil Toplum Kuruluşlarının Şirket İle Proje Ortaklığı Yapma Arzusu

 • Diğer İş Sonuçları

Altıncı Ünite: Kurumsal Marka Stratejileri Ve İtibar Yönetimi

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • Kurumsal marka kavramını tanımlayabilecek

 • Kurumsal marka ile itibar yönetiminin ilişkisini açıklayabilecek

 • Kurumsal marka stratejilerinin rekabet ortamında neden önemli olduğunu anlayabilecek

 • Kurumsal markalarını doğru ya da yanlış yöneten şirketlerim özelliklerini sıralayabilecek

 • Kurumsal markaları kimin yönettiğini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 • Kurumsal yönetim ilkeleri

 • İtibar-İmaj-Marka

 • İş etiği, kurumsal etik

 • Sürdürülebilirlik stratejileri

 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar

 • En sorumsuz şirketler

İçindekiler

 • GİRİŞ

 • İtibar/İmaj/Marka

 • Kriz İletişimi

 • Etik ve İtibar

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Sürdürülebilirlik Stratejileri ve İtibar Yönetimi

 • En Sorumsuz Şirketler ve Marka Boykotları

Yedinci Ünite
Hem “Yeni” Hem “Digital” Hem “Sosyal” Hem De “Medya”

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • Dijital platformlar ve itibar yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek

 • Sosyal medyanın itibar yönetimindeki etkisini anlayabilecek

 • Kriz iletişiminde sosyal medya kullanımının önemini kavrayabilecek

 • Online itibar yönetiminin özelliklerini sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 • Bilgi toplumu

 • Aktivizm ve sosyal medya

 • Trolizm

 • Dijital itibar yönetimi

İçindekiler

 • Giriş

 • Küresel Bireylerin Sosyal Medyayı Keşfi ve Aktivizm

 • Aktivizmin Rengi ve Sosyal Medyanın Örgütlenme Gücü…

 • Dijital Dünyanın İçinde “Biz”

 • Dijital Dünyanın İçindeki “Sosyal Medya”…

 • Sosyal Medyada İtibar

 • Trolizm!

 • Duyguların Dijital Ortama Transferi

 • Dijital İtibar Yönetimi

Sekizinci Ünite: Kurumsal İletişim Ve İtibar

Amaçlarımız  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

 • Kurum itibarının sahibinin kim olması gerektiğini açıklayabilecek

 • Kurumsal iletişimin kurum itibarı kapsamındaki görev ve sorumluluklarını sıralayabilecek

 • Kurumsal marka yönetimi ile kurum itibarı arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek

 • Kurumsal itibar gündeminin nasıl oluşturulduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 • Sosyal ortakların sesi

 • İtibar öyküleri

 • Kurumsal kimlik, logo ve itibar

 • İtibar gündemi

İçindekiler

 • Giriş

 • Kurumsal İletişim ve Kurumsal İtibar

 • Kurumsal İletişimin Kurum İtibarının Yönetilmesi Kapsamındaki Görev Tanımı

 • Sosyal Ortakların Sesi Olabilmek!

 • Kurumsal Markanın Yönetilmesi

 • Kurumsal İtibar Gündemi

 • Kurumsal İletişim Planlarında Kurumsal İtibar